REGULAMIN KONKURSU


 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj Kię Stonic na weekend” i jest zwany dalej „Konkursem”.

Organizatorem konkursu jest Autopol Sp. z o. o. Autoryzowany Dealer marki KIA. Siedziba organizatora mieści się w CH Alfa przy ul. Chełmińskiej 4 w Grudziądzu.

Model uczestniczący w konkursie to Kia Stonic, zwany dalej „Kia Stonic”

Konkurs polega na wzięciu udziału w oficjalnym otwarciu jedynego autoryzowanego punktu sprzedaży Kia Motors Polska 30 listopada 2018r. lub 1 grudnia 2018 r. i wypełnieniu ankiety (dane osobowe i kontaktowe) i odpowiedzi pisemnej na pytanie konkursowe „Jakie hasło mogłoby reklamować Kię w Grudziądzu?”.

Czas trwania konkursu od 28.11.2018r. do 02.12.2018r.

Wynik konkursu zostanie ogłoszony na portalu grudziadz365, a także na Facebook’u Kii Grudziądz.

Wyłonienie zwycięzcy odbędzie się 04.12.2018r. w siedzibie organizatora CH Alfa ul. Chełmińska 4, Grudziądz.

Zwycięzca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową w dniu 04.12.2018r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


 

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba pełnoletnia, fizyczna, zameldowana w Grudziądzu i jego okolicach, która:

posiada pełną zdolność do czynności prawnych a także posiada na czas trwania konkursu ważne prawo jazdy,

weźmie udział w oficjalnych dniach otwartych,

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

osoba musi dokonać zgłoszenia zgodnie z § 1 pkt.4 i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz publikację osiągniętego wyniku wraz z imieniem i nazwiskiem. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane w zbiorze danych organizatora.

§ 3

NAGRODY


 

Nagrodą główną w konkursie jest bezpłatne użytkowanie Kii Stonic na okres weekendu tj. piątek od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 10:00.

auto będzie zatankowane. Limit kilometrów organizator określił do 450 km.

Zwycięzca zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. Nagroda zostanie przyznana według niepodważalnej opinii organizatora konkursu.

Pojazd zostanie wydany zwycięzcy bezpłatnie na podstawie umowy użyczenia dostępnej w siedzibie organizatora. Termin użyczenia musi zostać wcześniej uzgodniony z pracownikiem salonu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik salonu.


 

§ 4

PRZYZNANIE NAGRÓD

Oceny wykonania Zadania Konkursowego dokona Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli firmy Autopol Sp. z o. o.

Nagroda zostanie przyznana 1 uczestnikowi, który przygotuję najlepszą odpowiedź na pytanie konkursowe.

Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalne.

Komisja przyzna Nagrodę w dniu 04.12.2018r.


 

§ 5

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCY KONKURSU

Uczestnik konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową lub telefoniczną w dniu 04.12.2018r., na podstawie danych, który uczestnik umieści w ankiecie

Organizator Konkursu podejmie 1 (jedną) próbę kontaktu e-mailem lub 2 (dwie) próby telefoniczne z Uczestnikiem, któremu komisja przyznała nagrodę, w ciągu 1 ( jednego) dnia roboczego. Próby kontaktu zostaną udokumentowane protokołem. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Uczestnika do dnia 06.12.2018r. do godz.15.00, Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi lub pozostaje do dyspozycji Organizatora.

Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowanena portalu www.grudziadz365.pl,na facebook.com/KiaGrudziadz po zakończeniu Konkursu.


 

§ 6

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


 

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz adresu zameldowania niezbędnych do przekazania nagrody.

Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora oraz grudziadz365.pl. informujemy o dobrowolności podawania dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz kontroli ich przetwarzania, a uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora Informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną; w tym celu udostępnia adres poczty elektronicznej.


 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 

Udział Uczestnika w konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu.

Dane teleadresowe będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, przyznania, wydania, odbioru nagrody. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną wykorzystywane zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu. Uczestnik ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.