Zamknij
REKLAMA

Główny księgowy szpitala w Grudziądzu na ławie oskarżonych. Mamy komentarz Prokuratury

09:18, 17.02.2021 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Rypinie 19 listopada 2020r. do Sadu Okręgowego we Włocławku został skierowany akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi B., który obecnie pełni funkcję Głównego księgowego szpitala w Grudziądzu. Na ławie oskarżenia zasiądzie również Michał J., który w 2016r., przez kilka miesięcy, był dyrektorem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Wśród oskarżonych jest również Monika P., Daniel G. oraz Andrzej O.. Akt oskarżenia dotyczy wielu nieprawidłowości jakie zostały ujawnione w szpitalu w Rypinie. 

Nikt z oskarżonych nie przyznaje się do winy.

Poprosiliśmy Prokuraturę w Rypinie o informację na temat wniesionego do sądu aktu oskarżenia:

W toku  śledztwa ustalono , że  w okresie od 19 maja 2017 roku do 5 października 2018 roku w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie niszczono poprzez fizyczne podarcie dokumenty w postaci faktur oraz ukryto fakturę wystawioną przez Wojewódzki Szpital Zespolony  w Toruniu o nr SP2/03/2018/0136 na kwotę 565 złotych, czym działano na szkodę SP ZOZ w Rypinie , w okresie od 19 maja 2017 roku do 5 października 2018 roku w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie , usunięto dokumenty w postaci wyciągów bankowych dotyczących operacji dokonywanych za pośrednictwem banku BGŻ za cały 2017 rok i 2018 rok opiewających na kwotę 3.596.071,87 zł , czym działano na szkodę SP ZOZ w Rypinie.

Natomiast  w oparciu o ustalenia i wyniki kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, przeprowadzonej w Szpitalu Powiatowym w Rypinie w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 5 października 2018 roku w Rypinie, woj. kujawsko-pomorskie ustalono, że prowadzono wbrew przepisom ustawy księgi rachunkowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Ponadto w toku śledztwa ustalono , że  w okresie od 1 grudnia 2016 roku do 5 października 2018 roku w Rypinie, woj. kujawsko pomorskie, ówczesny dyrektor Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie, nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie nadzoru nad wykonywaniem czynności z zakresu rachunkowości wykonywanych przez podległego mu głównego księgowego w Samodzielnym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rypinie, który to nadzór sprawował na podstawie  art.4 ust. 5  ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych , ponadto na  nieprawidłowym ustalaniu planów finansowych przez dyrektora SP ZOZ w Rypinie na lata 2016 i 2018, poprzez  niewyodrębnienie stanu należności i zobowiązań na początek i na koniec roku oraz stanu środków pieniężnych na początek i koniec roku , zaciągnięciu zobowiązań w 2018 roku w wysokościach przewyższających koszty określone w planie finansowym SP ZOZ w Rypinie czego konsekwencją było wygenerowanie straty na poziomie  5.544.628,20 złotych, która wynikała ze wzrostu wynagrodzeń i zakupu usług obcych  związanych ze świadczeniami medycznymi, pomimo, że plan zakładał zysk na poziomie 443.105,49 złotych i zaniechaniu dokonania korekty zatwierdzonego planu finansowego, nieterminowym regulowaniu dotychczasowych zobowiązań,  nierzetelnym  sporządzaniu sprawozdań Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji  na koniec IV kwartału 2016, 2017 i 2018 roku w następstwie czego wyrządził przez to  szkodę majątkową w wielkich rozmiarach  w  kwocie co najmniej 10.524.538,50 złotych na szkodę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie.

W toku śledztwo ustalono, że dyrektor szpitala nie dopełnił swoich obowiązków i zaniechał sporządzenia  planu działalności systemu kontroli zarządczej, nie dokonał identyfikacji ryzyka i samooceny działania systemu kontroli zarządczej, nie sporządził sprawozdania z wykonania planu działalności systemu kontroli zarządczej w latach 2016-2018.  Ponadto powołano na stanowisko głównego księgowego osoby nie spełniającej wymagań kwalifikacyjnych określonych w przepisie art.  54 ust. 2 pkt 5  ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  publicznych  w zakresie  wymaganego  wykształcenia. Ustalono ponadto, że w dniu 27 czerwca 2018 roku w Rypinie , woj. kujawsko-pomorskie , dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie , przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób, że przedłożył  nierzetelną  i poświadczającą nieprawdę kopię faktury  o nr FA 14//05//2018  z dnia 15 maja 2018 roku  opiewającej na kwotę 164.680, 00 złotych potwierdzającą zakup przez SP ZOZ w Rypinie aparatu USG za wskazaną wyżej kwotę w ramach umowy nr 1/ZOZ/2018 zawartej w dniu 29 marca 2018 roku przez dyrektora SP ZOZ w Rypinie z Powiatem Rypińskim reprezentowanym przez Starostę Rypińskiego  o dotację celową  w kwocie 150.000 złotych, która to kopia różniła się w opisie widniejącym na oryginale tej faktury  , który to oryginał zawierał adnotację w brzmieniu „ Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 a na odwrocie oryginału widniał zapis wskazujący na dofinansowanie zakupu tego sprzętu w ramach wcześniejszej umowy o dotację z dnia 20 grudnia 2017 roku z kwotą kwalifikowaną 164.680,00 złotych, zaś na kopii tej faktury brak było powyższego zapisu, w celu uzyskania dotacji celowej  z Powiatu Rypińskiego na zakup w/w aparatu do badań ultrasonograficznych, która to, wskazana kopia faktury miała istotne znaczenie dla uzyskania wymienionego wyżej wsparcia finansowego w następstwie czego poprzez wprowadzenie w błąd w/w organu dysponującego środkami pieniężnymi doprowadzono go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie  138.020,00zł uzyskując w wyżej opisany sposób nienależną  ponowną refundację    zakupu tej samej aparatury medycznej , czym działano na szkodę  Powiatu Rypińskiego reprezentowanego przez Starostę Rypińskiego.

Ponadto  w dniach 25 lipca 2017 roku,21 września 2017 roku, 4 października 2017 roku oraz 17 listopada 2017 roku, ówczesny dyrektor Szpitala Powiatowego w Rypinie , przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób , że zawierając  w dniach 25 lipca 2017 roku, 21 września 2017 roku oraz w dniu 17 listopada 2017 roku umowy darowizny sprzętu medycznego z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Rypinie   dotyczące sprzętu medycznego w tym łóżek,  zaś w dniu 4 października 2017 roku – umowę darowizny  artykułów żywnościowych samowolnie, wbrew woli darczyńcy Proboszcza reprezentującego w/w parafię zmienił zapis dotyczący przeznaczenia przedmiotów  darowizny.

Ponadto ustalono, że poświadczono nieprawdę na fakturze dotyczącej zakupu aparatu USG, poprzez przystawienie pieczęci przez ówczesnego Kierownika do spraw  administracji , kontrolingu i zamówień publicznych poprzez przystawienie pieczęci w brzmieniu „Za zgodność z oryginałem” oraz przez głównego księgowego SP ZOZ w Rypinie, którzy  potwierdzili niezgodnie z rzeczywistością, że zakup tego aparatu został dokonany w oparciu o umowę z dnia 29 marca 2018 roku, podczas  gdy ten sam aparat był już przedmiotem  dofinansowania i refundacji ze środków funduszy europejskich na podstawie umowy o dofinansowanie jego zakupu z dnia 20 grudnia 2017 roku o sygnaturze WP-II-B 433.6.24.2047 zawartej przez SPZOZ w Rypinie z Województwem Kujawsko-Pomorskim w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W toku śledztwa na podstawie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy w zakresie prawidłowości rozliczania wykonanych procedur medycznych z zakresu chirurgii ogólnej, ortopedii  w tym na etapie leczenia szpitalnego. – ustalono  jednoznacznie, że nieprawidłowo wykazano do NFZ 783 hospitalizacje o łącznej wartości punktowej 4415.816 pkt, w sytuacji gdy należało  sprawozdać usługi medyczne o łącznej wartości punktowej 1312.241 punktów. Bezzasadnie wykazano  wykonanie świadczeń o wartości ponad 22% wyższej niż określona w ryczałcie  dla szpitala na 2018 rok.

Zespół kontrolujący KP OW NFZ w Bydgoszczy jednoznacznie ustalił, że wartość ta została sztucznie zawyżona  w wyniku wykazywania nieprawdziwych danych dotyczących wykonanych świadczeń. Fakt ten nie wynikał ze zwiększonej liczby hospitalizacji a  jedynie w następstwie wykazywania jednych z najdroższych procedur medycznych możliwych do rozliczenia w zakresie chirurgii ogólnej. Przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia kontrola wykazała również , że wykazywano w dokumentacji  jako wykonane  świadczenia , których faktycznie  nie wykonano, albowiem nie potwierdziła tego dokumentacja medyczna, wykazywano także  nieprawidłowe grupy JPG (nieprawidłowa kategoria i zakres zabiegu operacyjnego i innej procedury medycznej objętej wyższą  liczba punktów), które nie korelowały z faktycznie wykonanymi procedurami medycznymi , opisanymi w dokumentacji medycznej pacjentów a faktycznie wykonane procedury w tym zabiegi chirurgiczne , potwierdzone w dokumentacji winny być zakwalifikowane do innej grupy JPG, objętej niższą liczba punktów w następstwie zawyżania punktacji za faktycznie wykonane procedury.

Osobą odpowiedzialną za sporządzanie  dokumentów wykazujących nieprawdziwe dane był ówczesny ordynator oddziału  chirurgii ogólnej. Łączna kwota zawyżonych świadczeń opiewa na sumę 3.103.575 złotych. Powyższe okoliczności potwierdzają także zapisy wynikające z zakresu obowiązków w/w  osoby.

Wszystkim podejrzanym  przedstawiono zarzuty o kwalifikacjach prawnych  wskazanych na wstępie tej informacji. Nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. - P.f. Z-cy Prokuratora Rejonowego Jacek Lasiński

Jak informuje prokuratura sprawa znajdzie się na wokandzie w kwietniu 2021r.

[ZT]77041[/ZT]

[ZT]74787[/ZT]

[ZT]76937[/ZT]

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (3)

PszczułkaPszczułka

7 1

A prostytutka dalej tańcuje i wy 10:41, 17.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CgCg

23 0

Zatrudniając osoby mające konflikt z prawem Glamowski wystawia świadectwo własnego wizerunku.
11:26, 17.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Adam Adam

2 0

No bardzo kompetentnych ludzi zatrudniają... 19:49, 19.02.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%