Zamknij
REKLAMA

Ogłoszenie o przetargu na zbycie akcji w Olimpii Grudziądz S.A.

08:27, 02.04.2021 | J.R
Skomentuj
REKLAMA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZBYCIE AKCJI SPÓŁKI OLIMPIA GRUDZIĄDZ S.A. PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE-MIASTO GRUDZIĄDZ

Prezydent Grudziądza, działając w imieniu gminy-miasta Grudziądz (Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz), na podstawie Uchwały Nr XLII/353/21 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji i określenie trybu zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy akcji gminy-miasta Grudziądz w kapitale zakładowym spółki Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, zaprasza do składania ofert na nabycie wszystkich akcji spółki pod firmą Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 86-300 Grudziądz, zwanej dalej Spółką, objętych przez gminę-miasto Grudziądz.

1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż jednemu nabywcy 100% akcji objętych przez gminę-miasto Grudziądz, przy czym na dzień publikacji ogłoszenia gminie-miasto Grudziądz przysługuje 22.849 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda (stanowiących 99,996% kapitału zakładowego, 99,996% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), w zarejestrowanym kapitale zakładowym, a kolejne 500 (słownie: pięćset) akcji nowej emisji może zostać objęte w podwyższonym kapitale zakładowym w dniu 12 kwietnia 2021 roku.

2. Zbywca dopuszcza jako jedyny sposób zapłaty ceny przelew bankowy na wskazany w umowie zbycia akcji rachunek bankowy. Zbywca dopuszcza możliwości rozłożenia zaoferowanej ceny na raty, jednakże wówczas oferent powinien w ofercie zaproponować harmonogram płatności rat.

3. Zainteresowane podmioty, po podpisaniu przez umocowanych przedstawicieli zobowiązania do zachowania poufności i po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu, mogą uzyskać w dniach od dnia publikacji ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert, informacje o Spółce w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej, ul. Ratuszowa 1, pok. 331 (tel. 56 45 10 440; e-mail: [email protected]) od Dyrektora Pani Beaty Szych, w godzinach8:00 – 13:00. 

4. Pisemne oferty nabycia akcji należy składać do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 czasu urzędowego w Polsce.

5. Wszystkie strony oferty nabycia akcji winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane i parafowane przez oferenta lub osoby upoważnione do działania w imieniu oferenta, a następnie zapakowane do koperty uniemożliwiającej jej otwarcie bez uszkodzenia. Koperta winna być opatrzona napisem: „Oferta zakupu akcji spółki Olimpia Grudziądz Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu” oraz danymi identyfikującymi Potencjalnego Nabywcę.

6. Oferta nabycia akcji winna być adresowana do Przewodniczącego Komisji Przetargowej i zostać złożona w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00 czasu urzędowego w Polsce, w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz, w sekretariacie Prezydenta Grudziądza.

7. Oferta złożona po godzinie i terminie wskazanych w ogłoszeniu publicznym nie zostanie przyjęta.

8. Oferty złożone po terminie oraz te, które nie odpowiadają warunkom określonym w niniejszym ogłoszeniu, zostaną odrzucone.

9. Oferty nabycia akcji  powinny być sporządzone w języku polskim i zawierać w szczególności:

a. oznaczenie Potencjalnego Nabywcy składającego ofertę, w szczególności poprzez wskazanie firmy, siedziby i adresu,

b. opis działalności Potencjalnego Nabywcy, dane na temat struktury i obszarów jego działalności, a także grupy kapitałowej, do której Potencjalny Nabywca należy,

c. wykaz doświadczeń Potencjalnego Nabywcy w zakresie prowadzenia klubów sportowych, w szczególności klubów piłkarskich,

d. oświadczenie o zamiarze nabycia 100% akcji Spółki przysługujących gminie-miasto Grudziądz,

e. proponowaną przez Potencjalnego Nabywcę cenę za jedną akcję Spółki (konieczne jest podanie dokładnej kwoty, brak możliwości wskazania przedziału cenowego),

f. określenie źródeł finansowania nabycia akcji (łącznie z oświadczeniem, iż środki przeznaczone na finansowanie nie będą zabezpieczone na aktywach Spółki),

g. wskazanie przez Potencjalnego Nabywcę obszarów negocjacji wskazanych w Założeniach do planowanej transakcji zbycia akcji w Spółce,

h. istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny,

i. informację o decyzjach (zgodach, pozwoleniach), które Potencjalny Nabywca powinien uzyskać dla skutecznego nabycia akcji,

j. inne kwestie istotne z punktu widzenia Potencjalnego Nabywcy,

k. termin związania ofertą, nie krótszy niż do dnia 30 czerwca 2021 roku.

10. Do oferty powinny zostać załączone następujące dokumenty:

a. pełny i aktualny odpis z właściwego rejestru (nie dotyczy podmiotów, które zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie podlegają wpisowi do rejestru),

b. lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Potencjalnego Nabywcy wraz ze wskazaniem źródeł ich umocowania,

c. ostatnie zatwierdzone przez wspólników (lub inny właściwy organ) sprawozdanie finansowe Potencjalnego Nabywcy (wraz z opinią audytora, jeżeli wymagane było jej sporządzenie).

Wszelkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji Potencjalnego Nabywcy.

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym, powinny one zostać złożone wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

11. Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r. o godzinie 13:00 przez Komisję Przetargową w sali 33, przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz.

12. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie oferowana cena za zbywane akcje. Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta z oferentem, który zaproponuje najwyższą cenę za akcje.

13. O wynikach Przetargu oferenci, którzy złożyli oferty, zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie. Informacje na ten temat będą także dostępne na stronie internetowej: http://bip.grudziadz.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz w Spółce. Oferent, którego oferta zostanie wybrana przez Komisję Przetargową, zostanie niezwłocznie powiadomiony o decyzji zbywcy. Zapłata ceny za akcje powinna nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego, przed zawarciem umowy sprzedaży akcji, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia Oferenta o zgodzie na zbycie akcji przez gminę-miasto Grudziądz, chyba że strony umowy zbycia postanowią inaczej, w szczególności na skutek zaakceptowania harmonogramu płatności rat ceny zbycia akcji.

14. Podpisanie umowy sprzedaży akcji nastąpi w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, w terminie 14 dni od daty wpływu zapłaty ceny za akcje, chyba że strony umowy zbycia postanowią inaczej, w szczególności na skutek zaakceptowania harmonogramu płatności rat ceny zbycia akcji.

W przypadku uchybienia terminowi zapłaty ceny za nabywane akcje przez oferenta, którego oferta została wybrana, oferent zobowiązany jest do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej za opóźnienie.

15. Zbywca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz zamknięcia przetargu bez rozstrzygnięcia w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia przetargu, w tym z powodu niewybrania żadnej ze złożonych ofert. W takim wypadku zbywca nie będzie zwracać oferentom żadnych kwot lub wydatków związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży akcji ponosi nabywca akcji.

[ZT]77366[/ZT]

 

(J.R)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (3)

KibicKibic

4 4

panowie prezydencji sprzedacie wszystko w tym mieście i tak nie będziecie syci i szanowani.A was przecież wiadomo że nikt nie miał by nawet zamiaru kupić bo po co.Wstyd sprzedawać coś co tworzone było przez innych przez dziesięciolecia a kto później to odbuduje nikt.Panowie na G. nikt za wasze działania was nie szanował ,nie szanuje i szanować nie będzie pozostaniecie czarną kartą tego miasta. 18:33, 02.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ChrustChrust

2 0

Madowa patola i ich chory świat brak słów 20:18, 02.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

NareszcieNareszcie

1 1

Nareszcie ktoś oczy otworzył chyba w tym mieście. Lepiej późno niż wcale. Miliony dotacji przez lata, a jak wychodzi o remont proszą się nawierzchnie na Orlikach. Paranoja. Lepiej w młodych inwestować. Żadna sekcja nie przeżarła tyle pieniędzy. Niech to ktoś finansuje z prywatnych pieniędzy. Jakie fundusze będzie miał, taka liga. Proste. 19:19, 03.04.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%